Hytaý çyrasy

Hytaýyň Çyra festiwaly, aslynda tebigatda bilelikde ýaşamak we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen “Ye You (Gijeki gezelenç” çäresi diýlip hem atlandyrylýar we Hytaýyň ilkinji Aý aýynyň 15-sinde bellenilýär we adatça tamamlanýar Hytaýyň Täze ýylynda. Hytaýyň Täze ýylynda maşgalalar hytaýly senetçiler tarapyndan ýasalan ajaýyp çyralary we ýeňil bezegleri görmäge çykýarlar.Her çyra bir rowaýaty aýdýar ýa-da gadymy hytaý halk ertekisini alamatlandyrýar. Yşyklandyrylan bezeglerden başga-da, tomaşalar, çykyşlar, iýmit, içgiler we çagalaryň işleri ýygy-ýygydan hödürlenýär, islendik sapary ýatdan çykmajak tejribä öwürýär.

Çyra baýramy     Indifonar baýramydiňe bir Hytaýda däl, eýsem Angliýada, ABŞ-da, Canda, Singapurda, Koreýada we ş.m. sergilerde görkezilýär. Hytaýyň adaty halk işleriniň biri bolan çyra festiwaly ussat dizaýny, ýerli halkyň medeni durmuşyny baýlaşdyrýan ajaýyp önümçiligi bilen meşhurdyr bagt we maşgala birleşmegini güýçlendirmek we durmuşa oňyn garaýyş döretmek. Çyra baýramybeýleki ýurtlar bilen Hytaýyň arasyndaky medeni alyş-çalyşlary çuňlaşdyrmagyň, iki ýurtdaky halkyň arasyndaky dostlugy berkitmegiň ajaýyp usulydyr.ýeňil baýramçylyk

   

Çyra Hytaýda maddy däl medeni miras sungat eserleriniň biridir, dizaýn esasynda hudo .nikler tarapyndan bezelen dizaýndan, belentlikden, şekillendirişden, simlerden we matalardan doly elde ýasalan.bu ussatlyk, çyrada gaty gowy öndürilip bilinjek islendik 2D ýa-da 3D şekilleri üpjün edýär '.Dürli ululygy, uly terezisi we dizaýnyň ýokary 3D meňzeşligi bilen tapawutlanýan usul.Ajaýyp çyra displeýleri, senetçilerimiz tarapyndan metal, fabrib we hatda farfor we ş.m. ýaly dürli materiallary ulanyp, ýerinde gurulýar.Çyralarymyzyň hemmesi soňra ekologiýa taýdan arassa we tygşytly LED yşyklar bilen yşyklandyrylýar.Meşhur pagoda müňlerçe keramiki tabaklardan, çemçelerden, küýzelerden we el bilen birleşdirilen käselerden ýasalýar - mydama myhmanlaryň halaýanlary.

Uly ölçegli çyra önümçiligi 副本Başga bir tarapdan, daşary ýurtlarda çyra festiwalynyň taslamalary barha köpelýärkä, fabrigimizde çyralaryň köp bölegini öndürip başlaýarys we soňra olary ýerleşdirmek üçin az sanly işgär iberýäris (käbir ullakan çyralar henizem saýtda öndürilýär).kebşirlemek polat gurluşy 副本

Kebşirlemek arkaly takmynan polat gurluşyiçindäki lampa köpügi insideIçindäki çyrany tygşytlamakpolat gurluşyna ýelim mata 副本Polat gurluşynda ýelim dürli matalarjikme-jiklikler bilen işlemek 副本Adingüklemezden ozal suratkeş surat

Çyra displeýleri ajaýyp jikme-jik we çylşyrymly gurlupdyr, uzynlygy 20 metr we uzynlygy 100 metr bolan käbir çyralar bar.Bu uly göwrümli festiwallar hakykylygyny saklaýar we ýaşaýan döwründe ortaça 150,000-den 200,000-e çenli dürli ýaşdaky myhmanlary özüne çekýär.Çyralar ýüzlerçe ýa-da müňlerçe çyralaryň ýygnanan çyra festiwalynda, söwda merkezinde, festiwal çäresinde we ş.m. ulanylýar.Çyralar hekaýa aýdýan mowzuklar bilen islendik görnüşde öndürilip bilinýändigi sebäpli, maşgala üçin ýyllyk yşyk çäresi üçin ileri tutulýan ugur.

 

Çyra baýramynyň wideosy