Animatronika

Animatron dinozawrlarymyz ýokary durmuş görnüşine meňzeýär, çeýe hereketler, köp funksiýaly, açyk sesler, hakyky reňk, güýmenje seýilgähi, başdan geçirmeler seýilgähi, assura tema seýilgähi, tebigy taryh muzeýi, ylym we tehnologiýa muzeýi, söwda merkezi , şäher meýdançasy, kurort, kino, golf meýdançasy we ş.m.

Dinozawrlarymyz bilen gezelenç etseňiz, ajaýyp ýura tejribesine eýe bolarsyňyz.Durmuşa meňzeş gykylykly ses we hereketler bilen ähli dinozawr eksponatlary myhmanlary hakyky dinozawr dünýäsine girmäge mejbur edýär.

Müşderiniň islegine görä islendik dinozawr görnüşini öndürip bileris.Ajaýyp Animatronik dinozawr bilen, diňe bir film görmek bilen çäklenmän, assura seýilgähini hem başdan geçirýärsiňiz.Işewürligiň ösmegi bilen has ýöriteleşdirilen interaktiw dinozawr eksponatlary bar.

Mundan başga-da, dinozawr geýimleri we dinozawr gezelençleri hem iň meşhur önümlerimizdir. Seýilgähiň ýerleşiş dizaýnyny, ösümlik bezeglerini we dino oýunjaklaryny hödürlemekden hoşal.

Animatron dinozawrlary nädip öndürýäris
恐龙 钢架 1

Animatron dinozawryň polat gurluşy

Dinozawryň uzak ömri bolmagy üçin önümçilikden ozal her bir dinozawr üçin mehaniki dizaýn ýasaýarys.Mothli hereketlendirijileri we heýkeltaraşlygy, ýokary dykyzlykly köpük üstünde dokma işini birikdiriň

Mothli hereketlendirijileri we heýkeltaraşlygy, ýokary dykyzlykly köpük üstünde dokma işini birikdiriň

Dokary dykyzlykly köpük modeli has çylşyrymly üpjün edýär.Professional oýma ussalarynyň 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Dinozawryň skeletine we ylmy maglumatlara esaslanýan ajaýyp dinozawr bedeniniň gatnaşygy.Gelip görýänlere hakyky we ömürlik dinozawrlary görkeziň.Silikon çalmak arkaly skripka

Silikon çalmak arkaly skripka

Tingiwopis ussasy müşderiniň islegine görä dinozawrlary boýap biler.Her bir dinozawr, ýüklemezden bir gün öň üznüksiz synag ediler.

Saýtda gutaran animasiýa dinozawry

Saýtda gutaran animasiýa dinozawry