Waka

 • Göni ýerine ýetiriş

  Çyra festiwaly diňe bir ajaýyp çyra displeýlerini öz içine alman, eýsem köp sanly janly çykyşlary hem öz içine alýar. Bu çykyşlar çyraçylardan başga-da esasy özüne çekiji ýerlerden biri bolup, bu ýere gelýänlere ajaýyp gezelenç tejribesini berip biler.Iň meşhur çykyşlarda akrobatika, siçuan operasy, ot çykyşlary we başgalar bar.

  şekil
 • Dürli kabinet

  Bu diňe bir fanatastiki çyralaryň sergisi däl.Bu çärede köp sanly iýmit, içgi, ýadygärlik stendi hem bar. Gyşyň sowuk gijesinde ýyly içgiler içmek elmydama siziň eliňizde. Esasanam käbir çyra önümleri amatly. Olara eýe bolmak adamlara has ajaýyp gijeki tejribe berer.

  şekil
 • Interaktiw yşyklar zolagy

  Adaty çyralardan tapawutlylykda interaktiw yşyklar myhmany has gyzykly tejribe bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Bu yşyklar bilen basmak, basmak, ses interaktiw usuly bilen adamlar festiwalda esasanam çagalar bilen has çuňňur gyzyklanýarlar. Mysal üçin, "Jadyly lampalar" "Turbadan gelýän adamlar, adamlar degenlerinde derrew arassa duman dörär, şol bir wagtyň özünde daş-töweregindäki şol ýeňil zatlar aýdym-saz bilen ýaňlanar we daş-töweregi aýdyň we owadan eder. Şeýle interaktiw ulgamlara gatnaşýan adamlar başdan geçirerler hakyky dünýäden seslenme ýa-da VR enjamlary ýaly manyly we öwrediji gije getirmek üçin.

  şekil
 • Çyra stendi

  Çyra çadyr we stend çyradyr. Çyra çadyry tutuş festiwalyň iň meşhur ýerlerinden biridir. Bu köp ýadygärlik sowgat satyn alyp boljak ýerdir we çagalar hyýaly we döredijiligini ulanyp, surat çekmek ukyplaryny görkezip bilerler. kiçi çyralary çyzyň.

  şekil
 • Animatron dinozawr sergisi

  Animatron dinozawr Zigongda görkezijilerden biridir. Bu taryhdan öňki jandarlar gözüň ýalpyltmagy, agzyň açyk we ýapylmagy, kelläniň çepe ýa-da saga hereket etmegi, aşgazanyň dem almagy we ses effektleri bilen sinhronlamak ýaly köp hereketleri tamamlap biler. Bu hereketli haýwanlar elmydama bolýar. gelýänleriň ünsüni özüne çekýän, esasanam halaýan.

  şekil