චීන වෙසක් කූඩු

      The Chinese Lantern Festival also referred as the "Ye You(Night Walk)" event in China which was originally designed to coexist with nature and minimize impact on the surrounding environment is celebrated on the 15th day of the first Chinese lunar month, and traditionally ends at the Chinese New Year period.During Chinese New Year, families go out to watch the beautiful lanterns and light ornaments, crafted by Chinese artisans. Each lanterns tells a legend, or symbolizes an ancient Chinese folktale.In addition to illuminated decorations, shows, performances, food, drinks and children’s activities are frequently offered, turning any visit into an unforgettable experience.

ලන්තෑරුම් උත්සවය      දැන්  lantern festival not are just hold in china but exhibited in UK,USA,Canda,Singapore,Korea and so on.as one of China’s traditional folk activities, the lantern festival is famous for its ingenious design, fine manufacturing which enrichs local people’s cultural life,spread happiness and strengthen family reunion and build up positive attitude to life.the lantern festival is an excellent way to deepen the cultural exchanges between other countries and China, strengthen the friendship among the people in both countries.light festival

    Magnificent lantern displays are built on-site by our artisans normally, using a variety of materials including silk and chinaware. All of our lanterns are then illuminated by environmentally-friendly and cost-effective LED lights. The famous pagoda is made of thousands of ceramic plates, spoons, saucers and cups knotted together by hand – always a visitor favorite.විශාල ප්රමාණය පහන් කූඩු නිෂ්පාදනය 副本      On the other hand,because of more and more overseas lantern festival projects,we start to manufacture most part of lanterns in our factory and then send few staff to asemble them on site(some huge size lanterns are still manufacture on site also).වානේ ව්යුහය එකමුතු 副本

පෑස්සුම් විසින් Shap ආසන්න වානේ ව්යුහය ඇතුළත පහන buble ලැබුනු 副本Bundle Engery Saving Lamp Insideවානේ ව්යුහය මත මැලියම් රෙදි 副本Glue Diverse Fabric on The Steel Structureවිස්තර සමග හැසිරවිය 副本Artist Painting Before Loading

      වෙසක් පහන් කූඩු ප්රදර්ශනය උස මීටර් 20 ක් හා දිගින් මීටර් 100 ක් තරම් විශාල සමහර පහන්, ඇදහිය නොහැකි තරම් විස්තරාත්මක වන අතර අතිශය සංකීර්ණ ආකාරයෙනි ඉදිකර ඇත. මෙම මහා පරිමාණ උත්සව ඔවුන්ගේ අව්යාජත්වය තබා ඔවුන්ගේ පදිංචිය තුළ සියලු වයස්වල 150,000 200,000 ක් නරඹන්නන් ක සාමාන්ය අඳින්න.

පහන් කූඩු උත්සවය වීඩියෝ