Awtorlyk hukugyny goramak

Gaiti kompaniýasy eserleriniň hiline we täzeligine uly üns berýär. Birnäçe täsirli çyra sungat eserlerini döretdi: dördünji nesilleriň häzirki zaman çyra heýkeltaraşlygyny döretmek we durmuşa geçirmek, adaty çyra ussatlygy bilen häzirki zaman ýagtylyk çeşmesiniň arasynda ajaýyp baglanyşygy açdy, Çyra dizaýnynyň takyk dikeldilmeginiň pudak görkezijisini döredýän, çyra sungatyny horeografiýa sebitinde görlüp-eşidilmedik derejä ýetirýän "neoklassiki" çyranyň önümçiligine başlaýan "tematiki çyra" düşünjesini açmak.

göçüriň 1 水印Awtorlyk hukugy bilen goralan dizaýn

Gaiti medeniýeti döredilen gününden bäri intellektual eýeçiligi goramak we awtorlyk hukugyny beýan etmek meselesine ünsi jemleýär we "awtorlyk hukugyny goramagyň dolandyryş düzgüni", "awtorlyk hukugyny ulanmagyň dolandyryş düzgüni" we ş.m. ýaly awtorlyk hukuklaryny goraýan guramalaryň bir toparyny ösdürdi.

sag 2 göçüriň

Awtorlyk hukugy bilen goralan dizaýn

2022-nji ýylyň ahyryna çenli Gaiti Medeniýeti 800-den gowrak awtorlyk hukugyny yglan etdi.2016-njy ýylda Gaiti Medeniýeti awtorlyk hukugyny beýan etmek boýunça tagallalary güýçlendirdi we awtorlyk hukugy deklarasiýasy üçin jogapkär adamy tertipleşdirdi.2016-njy ýylda 236 awtorlyk hukugynyň bardygyny yglan etdi we bu öňki ýyllar bilen deňeşdirilende uly üstünlik.2022-nji ýylyň ahyryna çenli 800-den gowrak awtorlyk hukugy goralandyr.dogry şahadatnamalary göçüriň

Awtorlyk hukugy şahadatnamalary