"అంతరిక్షంలో మీ జెండాను పెంచండి" - కలేడు కోస్మిన్ స్టోటిస్